napthe taigame giftcode
Thỉnh thần nhập thân - Ngũ hành khắc chế
  • KIM
  • MOC
  • THUY
  • HOA
  • THO
Quan Thế Âm Bồ Tát
Hà Tiên Cô
Mạnh Bà
Bát giới
Comming soon
Ngộ Không
Thái Bạch Kim Tinh
Dương Tiễn
Hắc Vô Thường
Comming soon
Vương Mẫu
Hằng Nga
Lý Ngự
Bạch Long
Comming soon
Ngọc Hoàng
Ngưu Ma Vương
Na Tra
Đường Tăng
Comming soon
Phục Hy
Bạch Vô Thường
Thiết Phiến Công Chúa
Sa Tăng
Comming soon
Update hệ thống phi thăng
Phi Thăng Tiên Hạng
Thể lệ
HẠNG NHÂN VẬT SERVER CẤP ĐỘ LỰC CHIẾN
Kid Tiger Đạo Sĩ 1 538 7382245221
LâmVôHối Đạo Sĩ 1 536 6065320803
Khá Bảnh Đạo Sĩ 367 535 8672785836
4 Tiểu Báo Đạo Sĩ 1 535 7029347557
5 Cậu tư Đạo Sĩ 367 534 5705737298
6 ABCEFG Đạo Sĩ 1 533 4736444962
7 Mon vs Nấm Đạo Sĩ 1 532 4804734297
8 Gấu Xa Ka Đạo Sĩ 1 532 4450079371
9 7 Miếng Đất Đạo Sĩ 1 531 3672492764
10 tuyếtngân Đạo Sĩ 1 530 4366440865