napthe taigame giftcode
Thỉnh thần nhập thân - Ngũ hành khắc chế
  • KIM
  • MOC
  • THUY
  • HOA
  • THO
Quan Thế Âm Bồ Tát
Hà Tiên Cô
Mạnh Bà
Bát giới
Comming soon
Ngộ Không
Thái Bạch Kim Tinh
Dương Tiễn
Hắc Vô Thường
Comming soon
Vương Mẫu
Hằng Nga
Lý Ngự
Bạch Long
Comming soon
Ngọc Hoàng
Ngưu Ma Vương
Na Tra
Đường Tăng
Comming soon
Phục Hy
Bạch Vô Thường
Thiết Phiến Công Chúa
Sa Tăng
Comming soon
Update hệ thống phi thăng
Phi Thăng Tiên Hạng
Thể lệ
HẠNG NHÂN VẬT SERVER CẤP ĐỘ LỰC CHIẾN
XƯNGTỚ GỌICẬU Đạo Sĩ 247 716 8941470666
No Money Đạo Sĩ 247 714 8484702172
Kid Tiger Đạo Sĩ 1 710 10669542218
4 Lâm trọng Đạo Sĩ 501 709 10120380842
5 Lâm trọng Đạo Sĩ 441 709 10120380842
6 Super X Đạo Sĩ 247 709 8012183541
7 LâmVôHối Đạo Sĩ 1 708 7982271674
8 Khá Bảnh Đạo Sĩ 367 703 10020654651
9 090920038 Đạo Sĩ 367 701 8399721109
10 Mẫu Đạo Sĩ 1 701 6022818160