napthe taigame giftcode
Thỉnh thần nhập thân - Ngũ hành khắc chế
  • KIM
  • MOC
  • THUY
  • HOA
  • THO
Quan Thế Âm Bồ Tát
Hà Tiên Cô
Mạnh Bà
Bát giới
Comming soon
Ngộ Không
Thái Bạch Kim Tinh
Dương Tiễn
Hắc Vô Thường
Comming soon
Vương Mẫu
Hằng Nga
Lý Ngự
Bạch Long
Comming soon
Ngọc Hoàng
Ngưu Ma Vương
Na Tra
Đường Tăng
Comming soon
Phục Hy
Bạch Vô Thường
Thiết Phiến Công Chúa
Sa Tăng
Comming soon
Update hệ thống phi thăng
Phi Thăng Tiên Hạng
Thể lệ
HẠNG NHÂN VẬT SERVER CẤP ĐỘ LỰC CHIẾN
LâmVôHối Đạo Sĩ 1 626 6962699359
Đường Bá Hổổ Đạo Sĩ 367 622 9411558665
Phán Quan Đạo Sĩ 1 621 9386895913
4 ZzHoaDuTuyetZz Đạo Sĩ 367 620 6672369968
5 PhúSátPhuNhân Đạo Sĩ 1 620 5263051203
6 BỤT Đạo Sĩ 247 618 8186322112
7 ABCEFG Đạo Sĩ 1 614 5683602164
8 Mon vs Nấm Đạo Sĩ 1 613 5396567355
9 No Money Đạo Sĩ 247 612 7525466882
10 TomMy Kiệt Đạo Sĩ 367 612 4563564612