napthe taigame giftcode
Thỉnh thần nhập thân - Ngũ hành khắc chế
  • KIM
  • MOC
  • THUY
  • HOA
  • THO
Quan Thế Âm Bồ Tát
Hà Tiên Cô
Mạnh Bà
Bát giới
Comming soon
Ngộ Không
Thái Bạch Kim Tinh
Dương Tiễn
Hắc Vô Thường
Comming soon
Vương Mẫu
Hằng Nga
Lý Ngự
Bạch Long
Comming soon
Ngọc Hoàng
Ngưu Ma Vương
Na Tra
Đường Tăng
Comming soon
Phục Hy
Bạch Vô Thường
Thiết Phiến Công Chúa
Sa Tăng
Comming soon
Update hệ thống phi thăng
Phi Thăng Tiên Hạng
Thể lệ
HẠNG NHÂN VẬT SERVER CẤP ĐỘ LỰC CHIẾN
XƯNGTỚ GỌICẬU Đạo Sĩ 247 717 8944035394
Kid Tiger Đạo Sĩ 1 714 10686456572
No Money Đạo Sĩ 247 714 8485006239
4 Super X Đạo Sĩ 247 710 8015728042
5 Lâm trọng Đạo Sĩ 441 709 10128720287
6 Lâm trọng Đạo Sĩ 501 709 10128720287
7 LâmVôHối Đạo Sĩ 1 708 7840716084
8 Khá Bảnh Đạo Sĩ 367 704 10026354146
9 090920038 Đạo Sĩ 367 702 8410680275
10 Mẫu Đạo Sĩ 1 701 6006172284